Term & Condition

 

เงื่อนไขการใช้บริการ Fxprofitsharing

 

 เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง FxProfixSharing  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” โดยผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมการเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ ได้อย่างสะดวก ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” โดยเงื่อนไขการให้บริการนี้อาจมีลักษณะกระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียดและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้โดยทันที

Ø เงื่อนไขการใช้บริการ

1.       ข้อกําหนดทั่วไป

1.1  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยผู้ให้บริการอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้ง

1.2    เว้นแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขในบริการให้ ถือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น

1.3  ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.       การใช้บริการ

2.1    ผู้ใช้บริการต้องกรอกชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน การสมัครใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะต้องระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของตนเอง (กรณีสนใจร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ เพื่อรับผลตอบแทน) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด หรือจะกำหนดต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการต้องกําหนดรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เพื่อใช้ในการทำกระทำการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดใช้บริการ, ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่ปกปิดชื่อจริง หรือใช้นามแฝง หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าชื่อที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้องและเป็นจริง

2.2    ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการ ทํารายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

2.3  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทํารายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

2.4    ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสําหรับการใช้บริการชําระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และ/หรือการทําธุรกรรมใดๆ ซึ่งผู้ให้บริการอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า

2.5  ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหากมีการป้อนรหัสผ่านผิดติดต่อกันมากกว่าจํานวนครั้งที่ผู้ให้บริการกําหนด ผู้ให้บริการจะระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อแจ้งความจํานงให้ผู้ให้บริการดําเนินการตามวิธีอื่นใดที่ผู้ให้บริการกําหนดเพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่

2.6  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันทีตามวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการกําหนด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทําธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ

2.7  ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการกําหนด ทั้งนี้ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.8    ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการต่างๆ นี้ ผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการ และทําธุรกรรมตามคําสั่งของผู้ใช้บริการ ดังนั้นหากมีปัญหากับการใช้สินค้า/บริการ หรือมีความชํารุดบกพร่องของสินค้า/บริการ หรือเกิดข้อพิพาทใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการติดต่อกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการเหล่านั้นด้วยตนเอง อนึ่ง ในการให้บริการรับชําระค่าสินค้า/ค่าบริการ ผู้ให้บริการไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการและเจ้าของสินค้า/ผู้ให้บริการมีต่อกัน ดังนั้นหากมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการรับชําระค่าสินค้า/บริการของผู้ให้บริการเกิดขึ้น การถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแต่อย่างใด

2.9  กรณีที่ผู้ให้บริการตรวจพบว่า เงินในบัญชี ของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ หรือจํานวนเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการเกินกว่าวงเงินที่ผู้ให้บริการกําหนดไว้สําหรับผู้ใช้บริการในครั้งใด ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้น

2.10  ผู้ให้บริการจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ

2.11  ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมอันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการใช้บริการนี้

2.12  กรณีที่ผู้ให้บริการตรวจพบว่าเงินในบัญชี ของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งล่าสุด ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งดําเนินการใดๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

2.13 กรณีที่ผู้ให้บริการตรวจพบว่าบัญชีของผู้ใช้บริการมีการทำรายการธุรกรรมที่มีลักษณะไม่พึงคล้ายการทำธุรกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบการทำรายการของผู้ใช้บริการ และเมื่อตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการนำบัญชี ไปใช้ในลักษณะตัวแทนรับชำระเงิน หรือ ประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินการในรูปแบบบุคคลธรรมดา ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้น

2.14  ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึงประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีผลใช้บังคับในภายหน้า ผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการจัดให้ผู้ใช้บริการแสดงตัวตนโดยทําการลงทะเบียนและแสดงหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด หากผู้ใช้บริการไม่ดําเนินการลงทะเบียนหรือแสดงหลักฐานภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการระงับการใช้บริการ หรืองดเว้นการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการชั่วคราว หรือดําเนินการอื่นใดจนกว่าผู้ใช้บริการจะลงทะเบียนและแสดงหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กฎหมายหรือสํานักงานปปง. กําหนด

2.15  ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ และการจำกัดจำนวนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบ

2.16  ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชี อันเนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการสูญหาย ถูกขโมย ถูกหลอกลวง หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งระงับการใช้เงินในบัญชี ต่อผู้ให้บริการทันที โดยแจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้เงินในบัญชี ด้วยตนเองทางโทรศัพท์ หรือ สามารถแจ้งความประสงค์ทางอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดในข้อ 4.1)

2.17  ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินในบัญชี อันเนื่องจาก Malware หรือ computer virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเงินในบัญชี

3.       ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

3.1     ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อขอถอนเงินจากบัญชี Wallet เข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการระบุ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด

3.2     ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าในการถอนเงินจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการระบุ จะมีอัตราค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ผู้ให้บริการได้ประกาศให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับทราบ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักจากเงินในบัญชี  ของผู้ใช้บริการทันทีที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอถอนเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด

3.3     ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการถอนออกจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ ได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ต่อวัน กับเงื่อนไขที่กำหนดในหน้าฝากเงินของแต่ละธนาคาร

3.4   กรณีที่ผู้ให้บริการตรวจพบว่า เงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่ขอถอนเงิน และค่าธรรมเนียมการทำรายการถอนเงิน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นๆ

3.5   หากการให้บริการของผู้ให้บริการมีเหตุขัดข้อง เนื่องจากระบบของธนาคาร ผู้ให้บริการจะทำการคืนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจากธนาคาร

3.6   กรณีที่ผู้ใช้บริการส่งคำร้องขอถอนเงินแล้วและมีการขอยกเลิกรายการถอนเงิน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเองที่ทำให้ไม่สามารถถอนเงินได้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ให้บริการจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการทำรายการดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถถอนนเงินได้เกิดจากเหตุขัดข้องจากระบบของผู้ให้บริการ หรือธนาคารเท่านั้น

3.7     ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลบริการ ตรวจสอบการทำรายการและ/หรือแจ้งปัญหาในการใช้บริการได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้

4.       การยกเลิกการใช้บริการ การระงับการให้บริการ

4.1     ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองทางโทรศัพท์ หรือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาของผู้ให้บริการ โดยต้องแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ และหากยังคงมีเงินคงเหลือในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้บริการไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ให้บริการจะดําเนินการคืนให้ผู้ใช้บริการภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกําหนด แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดๆ กับผู้ให้บริการ

4.2   ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร หรือระงับการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

4.2.1      ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัคร รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

4.2.2      ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

4.2.3      ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

4.2.4      ผู้ให้บริการมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นใด

5.       คํารับรองของผู้ใช้บริการ

5.1     ผู้ใช้บริการรับรองว่ามีอายุครบตามกฎหมาย หรือผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ในการผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่าผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อผลทางการเงิน หรือผลอื่นใดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการ เป็นผู้กระทําหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลการลงทะเบียน รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการ

5.2     ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการนี้ในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน หรือนำไปในการแสวงหาประโยชน์ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแทนทำการแทนคนหนึ่งคนใดหรือแนวทางการระดบทุน หรือนำไปประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการทุกประการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้น

5.3     ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่ผู้ให้บริการตามข้อ 2.1 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้น จะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการทุกประการ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

5.4   ผู้ใช้บริการรับรองว่าตกลงผูกพันปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกําหนด ประกาศกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

6.       การเปิดเผยข้อมูล

6.1     ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใดๆ (“ข้อมูล”) ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับผู้ให้บริการให้แก่บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการให้บริการของผู้ให้บริการ รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการในเครือของผู้ให้บริการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการดังกล่าวติดต่อผู้ใช้บริการได้ เพื่อนำเสนอข่าวสาร / กิจกรรมทางการตลาด / รายการส่งเสริมการขาย / แคมเปญ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการได้

6.2     ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการในเครือของผู้ให้บริการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น รวมถึงธนาคาร และหน่วยงานราชการที่ครอบครองข้อมูลของผู้ใช้บริการ เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งให้ไว้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าวกับผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการในเครือของผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ, เพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสาร, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆ, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อการสถิติ วิเคราะห์ ศึกษาวิจัยประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

 

Ø นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่ออธิบายการรวบรวม, การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นของเรา ( “แอปพลิเคชั่นเอฟเอ็กซ์โพรฟิทแชร์ริ่ง” ) รวมถึงเว็บไซต์ละการบริการใดๆ ที่เราให้บริการ (รวมเรียกบริการดังกล่าวว่า “บริการต่างๆ”) ในระหว่างที่ท่านใช้บริการต่างๆ ของเราถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงและยินยอมให้เราเก็บรวบรวม เปิดเผย และ ใช้ข้อมูลตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรากำลังพัฒนาสิ่งต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่องและนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยปราศจากการแจ้งต่อท่านล่วงหน้าผ่านช่องทางการบริการต่างๆ ของเรา

1.       การเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยบลูเพย์

1.1    ข้อมูลลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านสมัครใช้บริการบัญชีบลูเพย์ เราจะทำการร้องขอการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราอาจจะสอบถามประสบการณ์ส่วนตัวของท่านพร้อมทั้งข้อมูล เช่น ที่อยู่ของท่านและการตั้งค่าส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลนี้เรียกว่า “ข้อมูลในการลงทะเบียน”

1.2    ข้อมูลอุปกรณ์ เมื่อท่านติดตั้งแอปพลิเคชั่นของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ของท่านซึ่งรวมถึง Android ID, GAID, IMEI, IMSI, MAC address (“ข้อมูลอุปกรณ์”)

1.3    ข้อมูลการใช้งาน เราจะทำการรวบรวมข้อมูลรูปแบบการใช้บริการของท่าน รวมถึงคอนเทนต์ที่ท่านสนใจ, การบริการที่ท่านใช้งาน, ข้อมูลที่ท่านค้นหาและพฤติกรรมการใช้บริการของท่าน

1.4    ฐานเก็บข้อมูล เมื่อท่านใช้งานการบริการแอปพลิเคชั่นของเรา เราจะบันทึกการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ (“ฐานข้อมูล”) ฐานข้อมูลนี้รวมถึงเลขรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (IP Address) ประเภทของเบราว์เซอร์ รวมถึงเว็บเพจที่ท่านเยี่ยมชมก่อนมาใช้แอปพลิเคชั่นของเรา ตัวเลือกในแอปพลิเคชั่นของเราที่ท่านเยี่ยมชม วันเวลาที่เข้าใช้งานและสถิติอื่นๆ

1.5    แบบสำรวจและโปรโมชั่น เราอาจจะเสนอให้ท่านมีส่วนร่วมในการสำรวจ การประกวด หรือ กิจกรรมทางการตลาดผ่านช่องทางการบริการของเราเป็นครั้งคราว หากท่านต้องการเข้าร่วม อาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน

2.       วิธีการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เก็บรวบรวม

2.1    เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลลงทะเบียน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้บริการของท่าน, ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์และข้อมูลจากแบบสอบถามและโปรโมชั่น ในการจัดหาและปรับปรุงการบริการของเราเพื่อพัฒนาข้อเสนอใหม่ๆและปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นของเรา รวมถึงเนื้อหาและการโฆษณาที่ท่านเห็นต่อไป

2.2  เราอาจใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเพื่อส่งข้อความสำคัญเกี่ยวกับบริการต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางการตลาดที่น่าสนใจสำหรับท่าน หากท่านต้องการหยุดรับโฆษณาทางการตลาดจากเรา สามารถทำได้ตามคำแนะนำในการยกเลิกการติดตามที่ระบุในช่องทางการสื่อสารนั้นๆ

3.       การเปิดเผยข้อมูลของท่านที่เก็บรวบรวม

3.1    ข้อมูลที่ท่านแบ่งปัน การใช้งานได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์-เพื่อใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านเปิดเผย จะถูกเก็บเป็นความลับ

3.2  ด้วยความยินยอมของท่าน เราอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลที่สามเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูล

3.3  ข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ และข้อมูลที่เปิดเผยไม่รวมไปถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละท่าน

3.4    ผู้ให้บริการ ในกรณีที่เราจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการบริการ (เช่น การบำรุงรักษา การจัดการฐานข้อมูลโดยผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์) ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว ไม่มีสิทธิในข้อมูล โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับจากการเป็นผู้ให้บริการภายนอกแก่เรา หรือใช้ข้อมูลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เรามอบหมายให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก

3.5  การปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เราให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ให้บริการเอกชนใดๆ ในการบังคับใช้และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเอกชนโดยที่เราเห็นสมควรเพื่อตอบสนองต่อสิทธิเรียกร้องและกระบวนการทางกฎหมาย (รวมถึงหมายศาล) เพื่อปกป้องทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ของเราหรือบุคคลภายนอก เพื่อปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชนหรือบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการใดๆ ที่เราเห็นว่าเป็นหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการดำเนินการตามกฎหมาย

3.6  การโอนย้ายธุรกิจ เราจะไม่ขายโอนหรือแบ่งปันทรัพย์สินบางส่วน รวมถึงข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

4.       คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

การบริการของเราอาจใช้ "คุกกี้" เพื่อรวบรวมข้อมูล คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เราถ่ายโอนไปยังฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล เราอาจใช้ "คุกกี้ถาวร" เพื่อบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของท่านสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบในอนาคต นอกจากนี้เรายังอาจใช้ "คุกกี้รหัสเซสชัน" เพื่อเปิดใช้คุณลักษณะบางอย่างของบริการหรือทำความเข้าใจกับวิธีที่ท่านโต้ตอบกับบริการได้ดียิ่งขึ้น อนึ่ง ท่านสามารถจัดการเบราว์เซอร์ของท่านให้หยุดการยอมรับคุกกี้หรือ แจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะยอมรับคุกกี้บางอย่างหรือทั้งหมดในเว็บเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการทุกอย่างได้ครบถ้วน คุกกี้ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยบลูเพย์ หรือแอปพลิเคชั่นหรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งท่านสามารถเข้าถึงผ่านทางการบริการอาจอยู่ในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าท่านจะลบออก นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอื่นซึ่งใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ในการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนแอปพลิเคชั่นและบริการของเรา เพื่อช่วยให้เข้าใจการใช้งานและบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านตลอดเวลาและในเว็บไซต์อื่นเมื่อท่านใช้บริการของเรา เรามิได้เป็นผู้ควบคุมการใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราใคร่ขอให้ท่านอ่านนโยบายส่วนบุคคลหรือรายงานของเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ที่ท่านใช้งาน โดยการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ เมื่อท่านเริ่มใช้บริการ เราถือว่าท่านยินยอมอนุญาตให้ใช้คุกกี้ทั้งในแอปพลิเคชั่นของเรา เบราว์เซอร์บางประเภททำงานร่วมกับระบบ "ห้ามติดตาม" (DNT) ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานจะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่ท่านไม่ต้องการให้ติดตาม เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานที่ยอมรับสำหรับวิธีตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ของเบราว์เซอร์ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถตอบรับกับสัญญาณนี้ได้

5.       เปลี่ยนแปลงหรือลบบัญชีของท่าน

ท่านสามารถติดต่อเพื่อร้องขอลบบัญชีได้ที่ support@fxprofitsharing.com บัญชีจะถูกยกเลิกทันทีโดยไม่มี ผลอื่นใด เราจะทำการลบบัญชีและข้อมูลบัญชีของท่านภายใน 30 วัน อนึ่ง เราอาจเก็บสำเนาประวัติของท่านไว้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิหรือผู้ใช้บริการ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูล อัปเดตข้อมูล หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อ support@fxprofitsharing.com 

6.       การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อปกป้องข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ให้มีความปลอดภัย 100% โดยไม่มีการโอนย้ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมในเชิงพาณิชย์ เราจะรักษาข้อมูลตามมาตรฐานของวิญญูชนแต่ไม่รับประกันในความปลอดภัยได้ทั้งหมด หากเราทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยที่ทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน เราจะทำการแจ้งเตือนผ่านทางการบริการ   อิเล็ทรอนิกส์เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมได้ บลูเพย์อาจส่งอีเมลถึงท่านตามที่อยู่อีเมลที่ท่านแจ้งแก่เราสำหรับการแจ้งเตือนตามข้อนี้

7.       การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (ฟิชชิ่ง)

การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมนี้เรียกว่า "ฟิชชิ่ง" เป็นเรื่องที่เรากังวลเป็นอย่างมาก การป้องกันข้อมูลเพื่อช่วยปกป้องท่านจากการโจรกรรมข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา เราจะไม่ขอข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านในช่องทางที่ไม่ปลอดภัย เช่น อีเมลหรือทางโทรศัพท์

8.       การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเราประกอบไปด้วยการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆและบริการออนไลน์ หากท่านเลือกที่จะเข้าชมบริการของบุคคลที่สามหรือผู้ลงโฆษณาโดยคลิกที่ลิงก์ของบุคคลที่สามท่านจะถูกนำไปยังเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบุคคลที่สามโดยตรง บลูเพย์ไม่รับรองและมิได้เป็นตัวแทนใดๆให้กับลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ เนื้อหา หรือแบนเนอร์โฆษณาที่ปรากฏ และมิได้รับรองในข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายหรือการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบุคคลที่สามของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์และบริการอื่นๆ จะมีการปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวกับการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านส่งให้แก่พวกเขาแตกต่างกันออกไป เราขอให้ท่านอ่านนโยบายส่วนบุคคลหรือรายงานของเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ที่ท่านใช้งาน เรามิได้เป็นผู้ควบคุมการใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม